การประกันภัย (Forsikring)

ในการทำสัญญาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันอาจถูกร้องขอให้ชี้แจงข้อมูลด้านสุขภาพ (helseopplysninger) ในการทำประกันบางประเภท ตัวอย่างเช่น ประกันชีวิต และ ประกันทุพพลภาพ (livs- og uføreforsikringer)

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

เมื่อต้องการทำสัญญาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผู้เอาประกันมักถูกร้องขอให้กรอกแบบฟอร์มให้ถ้อยแถลงด้านสุขภาพ (helseerklæring) ข้อมูลที่ผู้เอาประกันให้ไว้จะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินสุขภาพ (helsebedømmelse) ของผู้เอาประกันจากบริษัทผู้รับประกัน รวมไปถึงการคำนวณเบี้ยประกันภัย ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขในการรับประกัน ผู้เอาประกันจึงมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้เอาประกันอาจถูกปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมชดเชยจากบริษัทผู้รับประกันเมื่อขอรับผลประโยชน์จากการเอาประกัน ข้อมูลด้านสุขภาพ (helseopplysningene) ของผู้เอาประกันจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ

ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) สามารถทำสัญญาประกันชีวิตและประกันทุพพลภาพ (livs- og uføreforsikring) ได้เช่นเดียวกับผู้คนทั่วไป ทั้งนี้จะมีการคำนวณความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคลแล้วแต่กรณีไป นั่นก็หมายความว่า ผู้ติดเชื้อที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธการทำสัญญาประกันภัย แต่ผู้ติดเชื้อที่ได้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จในการรักษา จะได้รับการประกันตามเงื่อนไขปกติ หรืออาจเพียงแค่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น

การประกันภัยประเภทอื่น ๆ

เชื้อเอชไอวี (hiv) เป็นปัจจัยที่มีสาระสำคัญต่อการเอาประกันภัยประเภทอื่น ๆ กฎหมายอนุญาตให้ผู้รับประกันมีสิทธิขอใบรับรองสุขภาพ (helseattester) จากผู้เอาประกันได้ในเฉพาะกรณีที่การเอาประกันภัยมีผลโดยตรงต่อสุขภาพเท่านั้น การประกันภัยดังกล่าวได้แก่ การประกันความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิต (dødsrisikoforsikring) การประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการทุพพลภาพ (uførerisikoforsikring) การประกันการรักษาพยาบาล (behandlingsforsikring) การประกันสุขภาพ (helseforsikring) การประกันการขาดงาน (sykefraværsforsikring) และการประกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคร้ายแรง (sykdomsforsikring)

ทั้งนี้เงื่อนไขทางด้านสุขภาพมิได้เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน (innboforsikring) และ การประกันการเดินทาง (reiseforsikring) แต่ประการใด บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่เรียกร้องขอใบให้ถ้อยแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ (helseerklæring) จากผู้เอาประกันในการทำประกันอุบัติเหตุ (ulykkesforsikring) ซึ่งถือว่าเป็นการประกันภัยส่วนบุคคล (personforsikring) มิใช่การประกันวินาศภัย (skadeforsikring) จึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับประกันภัยที่สามารถขอรับใบรับรองสุขภาพ (helseattest) ได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านสุขภาพ (Helseopplysningene) มิได้เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้บริษัทประกันเรียกร้องขอใบรับรองสุขภาพ (helseattest) จากผู้เอาประกันในการทำประกันอุบัติเหตุ (ulykkesforsikring)

การประกันการเดินทาง (Reiseforsikring)

การประกันการเดินทางให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) เป็นเรื่องที่ต้องใช้สามัญสำนึกที่สมเหตุสมผลในการพิจารณา ทั้งนี้หากผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในขณะที่ยังอยู่ในประเทศนอร์เวย์และมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งมีภาพรวมของอาการค่อนข้างคงที่ก่อนออกเดินทาง ผู้ติดเชื้อจะได้รับความคุ้มครองจากการเอาประกันภัย แม้ต่อมาภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) อย่างกะทันหันและไม่คาดคิดก็ตาม

เงื่อนไขที่อาจทำให้การประกันการเดินทาง (reiseforsikring) ไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ (helsehjelp) เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) นั้นก็อาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ติดเชื้อมีประวัติการเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง หรือจากการที่ผู้ติดเชื้อเพิ่งทำการปรับเปลี่ยนยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ เนื่องจากยาชนะการประกวดราคา หรือผู้ติดเชื้อมีอาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา

หากยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ถูกขโมยไปในระหว่างการเดินทาง โดยทั่วไปแล้วประกันการเดินทาง (reiseforsikring) จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการออกยาทดแทน แต่มักจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับก่อนกำหนด อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อจะต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อให้แพทย์ทำการประเมินว่าผู้ติดเชื้อสามารถออกเดินทางโดยไม่มียารักษาโรคติดเชื้อติดตัวไปด้วยได้หรือไม่

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน