camera_altFoto: Bente Bendiksen

Strategi for HivNorge i perioden 2021-2023

HivNorge skal være den ledende frivillige aktøren på hivfeltet i Norge.

HivNorge er landets eneste pasientorganisasjon for personer som lever med hiv, og i tillegg en interessepolitisk organisasjon for alle som er berørt av hiv og personer med forhøyet risiko for hivsmitte, da i særlig grad PrEP-brukere.

HivNorges viktigste oppgave er å sikre og ivareta rettighetene og interessene til mennesker som lever med eller er berørt av hiv, herunder også pårørende og personer med økt risiko for smitte, da i særlig grad PrEP-brukere. Vi arbeider også med personer og organisasjoner som møter disse målgruppene i sitt virke. Gjennom politisk, juridisk og annet påvirknings- og informasjonsarbeid skal vi sikre at våre målgruppers stemmer høres og ivaretas innen alle relevante områder.

Innenfor disse rammene skal vi i perioden særskilt fokusere på:

1  – Brukermedvirkning

HivNorge vil jobbe for en reell og kvalitetssikret brukermedvirkning i alt offentlig arbeid for forebygging av hivsmitte, behandling av hivinfeksjon, samt andre helse- og omsorgstjenester til mennesker som lever med hiv eller er i risikogrupper for hivsmitte.

Vi skal særskilt fokusere på å sørge for reell innflytelse fra mennesker som lever med hiv og personer som bruker PrEP gjennom direkte brukermedvirkning og interessepolitisk arbeid i saker om hivmedisiner, behandlingsmetoder og finansiering og innkjøpsprosesser for slike medisiner.

2  – Bevissthet og kunnskap om hiv

Vi skal gjøre mennesker som lever med hiv eller bruker PrEP synlige i den offentlige debatten og verne om deres interesser. Gjennom åpenhet og kunnskapsøkning skal vi jobbe mot å fjerne stigma knyttet til hivdiagnose og bruk av PrEP på alle nivåer i samfunnet. Dette gjøres blant annet gjennom å øke vår satsning på sosiale medier og lage oppdatert, målgrupperettet innhold som informerer om hiv, PrEP, dagens situasjon for mennesker som lever med hiv eller bruker PrEP i Norge og andre relevante temaer.

Vi skal gjøre våre målgruppers stemmer hørt overfor myndighetene gjennom å avgi høringssvar på alle relevante saker, delta i demokratiske prosesser og opprettholde direkte kontakt med politikere og andre beslutningstakere.

3  – Økt innsats overfor enkelte målgrupper

HivNorge evaluerer og vurderer konstant hvilke tiltak som treffer hvilke målgrupper best, og iverksetter nye tilbud eller endrer eksisterende tilbud fortløpende basert på ulike målgruppers behov og ønsker.

Menn som har sex med menn og som har migrasjonsbakgrunn er en svært sammensatt gruppe som er overrepresentert blant personer som blir smittet med hiv i Norge. Det er også en gruppe blant de som lever med hiv som i liten grad gjør seg nytte av tilbudene til denne gruppen. Vi vil derfor øke vår innsats med forebygging og smittevern mot de forskjellige gruppene, i samarbeid med relevante aktører. Gruppen omfatter både personer med løs tilknytning til Norge som vagabonderer i Europa, EØS-arbeidsinnvandrere, særlig fra Øst-Europa og personer med minoritetsbakgrunn som er vokst opp i Norge. Vi vil også forsøke å gjennomføre mestringstiltak for de blant denne gruppen som lever med hiv og som har fast eller langvarig tilknytning til Norge.

Chemsex er fortsatt en økende trend i visse subkulturer særlig blant menn som har sex med menn. HivNorge skal fortsette tett samarbeid med Chemfriendly Norge og andre relevante aktører for å opprette og videreutvikle tilbud om skadereduksjon, helseinformasjon, psykososialt arbeid og smitteforebygging blant personer med erfaring fra chemsex. Å sikre finansiering til slike tiltak samt politisk påvirkning for bedre vilkår for målgruppen vil være prioriterte oppgaver.

Blant personer som lever med hiv, er det statistisk overrepresentasjon av mentale utfordringer som ensomhet, svak egenomsorgsevne, liten grad av livsmestring og psykiatriske diagnoser.

HivNorge skal opprette og videreutvikle målrettede tiltak som forebygger slik problematikk, øker evnen til egenomsorg og mestring og stimulerer dem som har behov for det til å søke behandling. Slike tiltak skal også være tilgjengelige for PrEP-brukere og personer med erfaring fra chemsex, og en sentral del av arbeidet vil være tilbud om individuelle samtaler med rådgivere og likepersoner samt gruppesamtaler og workshops.

Personer som lever med hiv, kan også i større grad oppleve ensomhet, relasjonsproblemer og samlivsbrudd enn den generelle befolkningen. HivNorge skal derfor opprette og videreutvikle målrettede tiltak som kan øke relasjonskompetansen i målgruppen.

Dagens behandlinger gjør at mennesker som lever med hiv, lever like lenge som andre. Godt voksne og eldre utgjør derfor en stadig økende andel av mennesker som lever med hiv i Norge. Å eldes med hiv kan medføre utfordringer som kan forebygges eller håndteres ved økt kompetanse blant tjenesteytere og andre som gjennom sitt arbeid møter mennesker som eldes med hiv.

HivNorge vil i strategiperioden fokusere på temaer relatert til hiv og aldring, med mål om å styrke denne kompetansen både på individ- og systemnivå. Formålet er å bidra til bedre helse, økt livskvalitet, økt mestring og større grad av brukermedvirkning.

4  – Tilgjengelighet på flere språk

HivNorge skal fortsette satsningen på bruk av tolk i møter med brukere av våre tjenester og tiltak når dette er nødvendig.

Vi skal gjøre sentral informasjon fra egne nettsider og sosiale medier tilgjengelig på minst sju fremmedspråk, der tilgjengelighet for minoritetsgrupper med høyest forekomst av hiv blir prioritert.

Vi skal utvikle videomateriell med sentral informasjon på norsk tegnspråk både ved å lage nytt innhold særskilt rettet mot døve og tegnspråklige og ved å bruke tegnspråktolk i øvrig videomateriale.

5  – Videreutvikling av medlemstilbud

Alt medlemstilbud skal kontinuerlig evalueres og videreutvikles i samråd med brukergruppene for å sikre et mest mulig relevant tilbud og størst mulig nedslagsfelt.

Med erfaringene fra pandemien i 2020 som grunnlag, skal vi fortsette vår satsning på digitale flater både til informasjonsarbeid og interaktive medlemstilbud.

6  – Internasjonalt arbeid

Vi skal tenke internasjonalt i rettighets- og forebyggingsarbeid og søke samarbeid med utenlandske søsterorganisasjoner og internasjonale aktører for felles innsats overfor målgrupper med stor mobilitet. Vi skal også jobbe politisk overfor norske myndigheter for å stimulere til bedre finansiering av internasjonale tiltak.

Vi skal fortsette vårt samarbeid på nordisk nivå og igjen øke vårt samarbeid med sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner på europeisk og internasjonalt nivå.

I vårt internasjonale arbeid vil vi bidra til internasjonal solidaritet for at verden kan nå de globale overordnete målene «3 zeros»; ingen nysmitte, ingen aidsrelaterte dødsfall og ingen diskriminering. HivNorge vil delta i dialoger hvor man deler erfaringer om hivarbeid i ulike kontekster, slik som de norske erfaringene med å nå 90-90-90-målene for raskere å kunne nå nasjonale og internasjonale målsettinger.

Vedtatt av årsmøtet i HivNorge 18.03.2021

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.