Samarbeidspartnere

HivNorge legger stor vekt på å samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner for å oppnå våre mål. Brukermedvirkning fra mennesker som lever med hiv er en vital del av organisasjonens arbeid. Gjennom samarbeid med andre får vi bredere kompetanse, større tyngde i interessepolitiske viktige saker og en bedret rådgivningstjeneste. Vi når ut til flere og kan tilby tjenester vi i utgangspunktet ikke har som f.eks. å bidra til testing. HivNorge er aktive i arbeidet med å samle flest mulige aktører på feltet.

Aksept – senter for alle berørt av hiv. Aksept er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud. I Aksepts miljø kan du møte mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det er et mangfold av livserfaring og kunnskap. Det alle har felles, er erfaring med å leve med hiv eller nær en som lever med hiv.

Helseutvalget er politisk uavhengig og arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor lesbiske, homofile og bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn. Helseutvalgets tiltak er forankret i epidemiologisk og sosialmedisinsk kunnskap, det vil si funn og resultater fra registerdata eller studier med stor grad av representativitet, samt evalueringsdata av virksomheten. Helseutvalget er en landsdekkende organisasjon med en rekke aktiviteter gjennom hele året. Helseutvalget tilbyr chat og samtaler, testing for hiv, kurs og seminarer, oppsøkende utelivsvirksomhet, kondomer, glid og informasjonsmateriell.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualmangfold. FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden. FRI har vært en tydelig stemme og en premissleverandør for lhbt-rettigheter siden 1950.

Skeiv ungdom er en partipolitisk og religiøs uavhengig, frivillig organisasjon for ungdom under 30 år. Målgruppa er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som faller utenfor heteronormen eller de tradisjonelle kjønnsbåsene, men alle som støtter organisasjonens formål er velkomne som medlemmer. Skeiv Ungdom jobber på den ene siden rettighetspolitisk for å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for målgruppa, samtidig er det en organisasjon som jobber for å skape sosiale tilbud for skeive ungdommer over hele landet.

Røde Kors Ungdom arbeider for at unge skal ha et sunt forhold til sex og seksualitet. Frivillige i Røde Kors Ungdom skaper trygge og uformelle arenaer hvor unge kan snakke med og lære av andre unge.  Målgruppen er ungdom mellom 13 og 19 år. HivNorges hivinformanter gir opplæring om hiv og aids på kursene til Aktivt Valgs egne instruktører.

Olafiaklinikken er et senter for rådgiving, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. Klinikken er et lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten og har både drop in-tilbud og timeavtale etter henvisning.

PION – Sexarbeidernes Interesseorganisasjon i Norge – ble stiftet i 1990 og er et kontaktsted og politisk talerør for kvinner og menn med sexarbeidererfaring. Arbeider for å ivareta rettigheter og interesser for sexarbeidere – både kvinner og menn. Driver forebyggende helse- og opplysningsarbeid, spesielt om hiv/aids og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Arbeider mot undertrykkelse, diskriminering og sosial ekskludering. Tar opp spørsmål relatert til politi eller andre offentlige myndigheter på vegne av enkeltpersoner. Gir juridisk rådgivning og hjelp i spørsmål som angår registrering av foretak, familiesaker og offentlig forvaltning. Deltar i offentlig diskusjon om sexarbeid, nasjonalt og internasjonalt. Formidler seriøs kunnskap og informasjon om sexarbeid.

Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med erfaring fra salg av seksuelle tjenester. I 1993 utnevnte daværende sosialminister Grethe Knudsen Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter. Administrativt tilhører sentret Oslo kommune. Driften finansieres dels med statlige, dels med kommunale midler. På Pro Sentret er det ansatt fagfolk med ulik bakgrunn. Senteret har både ansatte og frivillige arbeidere, samt studenter og praktikanter.

Foreningen for human narkotikapolitikk  (FHN) deltar i forskjellige brukerråd og referansegrupper på rusfeltet. FHN tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og forebyggingssamtaler for studenter og elever, institusjoner, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller til ruspolitisk debatt. FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo sentrum, tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud.  Foreningen samarbeider med øvrige brukerorganisasjoner og andre instanser på rusfeltet.

FRI Oslo og Akershus er det største fylkeslaget til Foreningen FRI. Organisasjonen driver, i tillegg til aktivitetsgruppenes aktiviteter, et omfattende politisk arbeid rettet mot Akershus fylkesting og Oslo kommune. Organisasjonen har et mangfold av aktivitetsgrupper innen kultur, sport, familie og andre områder. FRI Oslo og Akershus arrangerer temamøter og bidrar til debatt og diskusjon om hvordan levekårene og livssituasjonen til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Oslo og Akershus kan forbedres.

Tverrkulturell helseinfo, Oslo – Tverrkulturell helseinfo er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen. THI vil være tilrettelegger for at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helseinformasjon i Norge.

Kirkens bymisjon Aksept, Bergen – Aksept er et tilbud til deg som lever med hiv eller berørt av hiv på annen måte – gjennom for eksempel å være pårørende, nær venn eller annet. Aksept ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale i trygge omgivelser – i respekt for alle livssyn og religioner. Du møter en person med erfaring og kompetanse på feltet og som har taushetsplikt.

Kirkens bymisjon Aksept, Trondheim – Aksept er Kirkens Bymisjons samtaletilbud og møtested for mennesker som lever med hiv og andre som er berørt av hiv i Trondheim. Aksept er et sted der du kan komme å dele dine tanker og spørsmål. Her skapes rom og tid for støtte, veiledning, omsorg og utveksling av erfaringer. Du vil møte fagpersoner som du kan snakke med om hvordan du har det og hvilke muligheter og alternativer som finnes i ditt liv.

Oslo universitetssykehus Ullevål, infeksjonsmedisinsk avdeling – HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

Sørlandet sykehus, Kristiansand – HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

St. Olavs hospital, Trondheim – HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø – HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

Haukeland sykehus, Bergen– HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

Skeiv Verden er til for personer med minoritetsbakgrunn som opplever forelskelse, seksualitet og tiltrekning til en av samme kjønn, enten disse definerer seg som homofile, lesbiske, bifile, skeive, transpersoner, queer, heterofile, ingen av delene eller noe helt annet.

Hiv-Norden er et samarbeidsorgan for hivpositives interesse- og pasientorganisasjoner i de nordiske landene. Medlemmer er Hiv-Danmark, HivFinland, Hiv-Island, HivNorge og HIV-Sverige.

Det nasjonale hiv- og aidsrådet. HivNorge har en fast plass i rådet og er en viktig bidragsyter.

UNAIDS.

Hivfondet. ­ HivNorges generalsekretær har fast styreplass i fondet.

Fri rettshjelp er et offentlig rettshjelpstiltak som driftes av Oslo kommune med statlig tilskudd. Kontoret er organisert som en byomfattende tjeneste i Velferdsetaten.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.