Assistert befruktning

Arbeidet med å få endret bioteknologiloven slik at også hivpositive får rett til assistert befrukting ser nå ut til å gi resultater. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nå endringer.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav Andre Manum

labelEmner:

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at par der den ene eller begge er smittet med en alvorlig seksuelt overførbar kronisk sykdom, skal kunne få tilbud om assistert befruktning. HivNorge har vært blant de kreftene som har jobbet for en endring i loven på dette området i en årrekke.

I dag er det bare lov å gi infertile par og lesbiske par som ønsker barn assistert befruktning.

Forslaget fra helse- og omsorgsdepartementet innebærer at par der den ene eller begge er smittet med hiv kan få hjelp til å få assistert befruktning. I par der bare den ene er smittet vil de dermed kunne få barn uten at man risikerer smitteoverføring. Slik hjelp har til nå vært forbudt i Norge, og par der minst den ene av partene er positiv har vært nødt til å søke hjelp i utlandet, blant annet i Danmark. Dette har for mange vært en alt for kostbar løsning og de har hatt en opplevelse av å bli nektet å få barn.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil nå la hivpositive få adgang til assistert befruktning. (Foto: HOD)

Dette blir det nå etter all sannsynlighet en endring på dersom departementets forslag går gjennom i Stortinget.

I en pressemelding fra departementet sier helseminister Jonas Gahr Støre at man med dette forslaget gir hivpositive par en etterlengtet mulighet: – Gjennom assistert befruktning kan de få barn på en trygg måte, uttaler han.

Hvis mannen er hivpositiv er risikoen for å bli smittet nærmest lik null ved hjelp av inseminasjon og forutgående sædvask. Hvis hun er den positive kan inseminasjonsbehandling være løsningen. Risikoen for at hun skal smitte barnet hun bærer på er tilnærmet lik null så lenge hun går på antiretroviral behandling.

I pressemeldingen understreker Helse- og omsorgsdepartementet at tilbud om å gi assistert befruktning skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, og kun når det er faglig forsvarlig. Blant annet skal sjansene for at dette får konsekvenser for barnet være minimale.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Håkon Haugli bekrefter at regjeringen stiller seg bak forslaget og at par der den ene eller begge er hivpositive nå skal få tilbud om assistert befruktning. – Vi har vært opptatt av å legge til rette for at mennesker med hiv får en ofte etterlengtet mulighet til å få barn, og at det skjer på en trygg måte, sier Haugli til HivNorge.

– Saken er nå til behandling i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. De rødgrønne regjeringspartiene står sammen om forslaget og har flertall på Stortinget. Slik det ligger an nå, vil saken avgis i komiteen 16. mai, og bli ferdigbehandlet av Stortinget før sommeren, slår Haugli fast.

Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård understreker at nemnda allerede i 2005 anbefalte en endring i loven slik at par der mannen var hivpositiv skulle få hjelp til sædvask og dermed muligheten til å bli gravide. Nemnda var imidlertid delt i synet på om par der kvinnen var den positive parten skulle få tilsvarende hjelp. Flertallet mente den gangen at en risiko på en til to prosent for at mor skulle overføre smitten til barnet var for høy til at assistert befruktning i denne sammenhengen burde bli et offentlig tilbud, flertallet gikk derfor ikke inn for en slik løsning.

Det er et standpunkt Ødegård fremdeles står på. Han noterer seg at forslaget overlater til legene å foreta en individuell vurdering av hivpositive kvinner som ønsker assistert befruktning. Ødegård mener derfor at departementet følger opp med en forskrift som støtter legenes vurdering av hva som er barnets beste i denne sammenhengen. – En slik forskrift vil også bidra til å sikre lik behandling over hele landet, sier Ødegård. Hensynet til barnets beste bør veie tyngst, slår han fast.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.