Retningslinjer for behandling av hiv på kollisjonskurs med anbud

Infeksjonsmedisinernes retningslinjer for hivbehandling revideres årlig. For andre år på rad gir disse føringer som gjør den anbefalte anbudsvinneren til et lite attraktivt førstevalg ved valg av behandling for både nydiagnostiserte og for de som vurderer et medisinbytte. – LIS-gruppen bruker føringene på feil måte, sier seksjonsoverlege Bente Magny Bergersen til Dagens Medisin.

scheduleOppdatert: 30.06.2020

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

De reviderte retningslinjene gir integrasehemmere med høy motstand mot resistens fortrinn. 

Sykehusinnkjøp setter sammen en oversikt over anbefalte medikamenter til bruk i hivbehandling på bakgrunn av arbeidet til en spesialistgruppe fra de ulike helseforetakene. Førstevalget i denne LIS-anbefaling fra 2019 er medikamentet Raltegravir (Isentress), som har lavere motstand mot resistens. –  De nye retningslinjene for behandling kan føre til at færre vil vurdere førstevalget, sier Bente Magny Bergersen, til Dagens Medisin. Bergersen er seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Oslo universitetssykehus Ullevål, og har ledet arbeidet med å revidere de nasjonale retningslinjene for hivbehandling i 2020. 

Seksjonsoverlege Bente Magny Bergersen Ønsker en bedre samordning av anbudsprosess og revidering av retningslinjer for behandling.

Bergersen mener LIS-gruppen bruker retningslinjene for behandling av hivpasienter feil når de utarbeider den prioriterte listen, og hvem lager retningslinjer for hvem anbefalingene skal gjelder for. – Jeg ser det som et problem at LIS-gruppen bruker retningslinjene for nydiagnostiserte hiv-pasienter for å legge føringer for kronikere som allerede står på behandling. I retningslinjene er dette to forskjellige grupper, sier Bergersen til Dagens Medisin.

Asbjørn Ellingsen, overlege på avdeling for infeksjonssykdommer ved St Olavs Hospital, og er medlem i LIS-spesialistgruppen for hiv-medisiner, kan ikke si seg helt enig med Bergersen. Hensikten med anbudsprosessen har vært å få kontroll over kostnadene ved hivbehandling som økte år for år. Ellingsen mener at det ikke hadde vært mulig å oppnå denne besparelsen kun ved å vurdere behandlingstilbudet til nydiagnostiserte pasienter. – Bytte av behandling av velregulerte pasienter som bruker kostbare medisiner og der gode, billigere alternativer finnes, måtte nødvendigvis også vurderes, sier han til Dagens Medisin. 

Både Ellingsen og Bergersen sier seg enige i at det er ugunstig at revisjonen av retningslinjene skjer etter anbudsprosessen er gjennomført. De  og håper at det skal være mulig å kunne samkjøre disse arbeidene slik at anbudsprosessen skjer på bakgrunn av oppdatert informasjon om hva som er hensiktsmessig behandling av hiv. 

– Vi er glade for at retningslinjene for behandling av hiv lages på bakgrunn av hva som er det beste for pasienten 

– Vi støtter Bergersen, sier styreleder i HivNorge, Jens Harald Älgenäs Eliassen, og er glade for at de nasjonale retningslinjene er tydelige på hva som er best for norske hivpasienter. – Kostnadene er redusert merkbart selv om man ikke følger anbudslisten slavisk.

Hensynet til velmedisinerte livslange kronikere må prioriteres foran enkelte legers ønske om å presse velbehandlede over på billigste medisin. Dette reflekteres også i årets reviderte retningslinjer for hivbehandling der det er egne anbefalinger for både nydiagnostiserte og for de som har levd lenge med hiv lenge. Det poengteres særlig at selv om samfunnsøkonomiske hensyn skal tas, er det viktig å unngå hyppige medisinbytter for kronikere. Det at de ulike anbefalingene på feltet står i konflikt med hverandre skaper forvirring blant både behandlere og pasienter. HivNorge ser positivt på at så lenge det gjennomføres anbud på hivlegemidler bør disse i større grad samkjøres med revisjonen eav retningslinjene for behandling.

–  Mye av innsparingen på hivbehandling de siste årene har også skjedd fordi flere kostbare behandlinger har gått av patent og nå er tilgjengelig som like gode, men rimeligere generika. Vi støtter det arbeidet Bergersen og hennes kollegaer har lagt ned og minner om at OUS med ansvaret for nesten halvparten av landets hivpasienter bør lyttes til, understreker Älgenäs Eliassen. 

Hva er nytt? 

Integrasehemmere med høy barriere mot resistens foretrekkes som førstevalg hos de fleste pasienter. Disse kan ha uønskede bivirkninger så det er viktig å ta opp andre helsetilstander eller planlagte svangerskap med din infeksjonsmedisiner.  

Fire nye 1-tablett kombinasjoner er når tilgjengelige: 

•Dovato®(DTG/3TC) er en1 tablett/ 2-medikamentkombinasjon med dolutegravir som allerede i fjor ble nevnt som aktuell ved skifte hos erfarne. Den er nå godkjent til bruk også hos naive under visse forutsetninger.  

•Juluca®(DTG/RPV) er en 1 tablett/ 2-medikamentkombinasjon som også ble nevnt i fjor som aktuell ved skifte hos erfarne, ikke aktuell til naive enda.  

•Biktarvy®(BIC/FTC/TAF) er en 3-medikamentkombinasjon med den nye integrasehemmeren biktegravir. Godkjent til bruk både hos naive og erfarne. 

•Deltrigo®(DOR/3TC/TDF) er en ny 3-medikamentkombinasjon som inneholder en ny NNRTI doravirin og som er godkjent til bruk både hos naive og erfarne. 

Retningslinjene gir tydelige føringer på når og hvordan et eventuelt bytte av behandlingsregime skal foregå hos pasienter som har levd lenge med hiv: 

  • Samfunnsøkonomiske hensyn tas med i betraktning ved medikamentelle bytter. Unngå hyppige medikamentbytter da dette kan medføre akkumulert risiko for bivirkninger, behandlingsavbrudd, behandlingssvikt, og fare for resistensutvikling.  
  • Europeiske retningslinjer anbefaler bytte til generika av økonomiske grunner. Ved skifte av behandlingsregime må de samme vurderinger gjøres som ved initial terapi.  
  • Ved skifte av regime bør det spesielt tas hensyn til behandlingshistorikk og pasientens perspektiv.  

Her kan du lese LIS-anbefalingen for antiretroviral av hiv korrigert etter nye retningslinjer for hivbehandling.

Les de oppdaterte retningslinjene for hivbehandling på www.hivfag.no eller last dem ned her.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.