Retningslinjene for hivbehandling i 2021 er klare

De norske faglige retningslinjene for hivbehandling oppdateres hvert år, og retningslinjene for 2021 er allerede klare. Amming, endringer i CD4-målinger, injeksjonsbehandlinger og PrEP til personer uten oppholdstillatelse er blant punktene som fremheves.

scheduleOppdatert: 07.12.2020

createForfatter:

labelEmner:

De norske retningslinjene bygger på de europeiske faglige retningslinjene for behandling av hiv, og er godkjent av Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM). De europeiske retningslinjene inneholder lenker til flere undervisningsvideoer, har egne avsnitt om temaer som gravide, komorbiditet, ART ved svelgebesvær og interaksjonstabeller. De norske retningslinjene er justeringer av de europeiske til norske forhold, og gjort ut i fra faglige vurderinger, ikke strategiske eller økonomiske.

Retningslinjene for 2021 inneholder ingen store endringer fra foregående år, men det er verdt å merke seg noen punkter.

De norske retningslinjene for 2021 kan du lese her.

Injeksjonsbehandling

Dolutegravir/ lamivudin er nå kategorisert som likeverdig oppstartsregime og ikke alternativt regime. Tidligere forutsetning om at CD4 må være over 200 er fjernet.

Retningslinjene har valgt å omtale 3 ulike typer injeksjonsbehandlinger selv om de ennå ikke er godkjent for bruk i Norge. Det gjelder den nye integrasehemmeren kabotegravir og opptakshemmerne ibalizumab og fostemsavir.

Ifølge retningslinjene er det forventet at kombinasjonen kabotegravir LA + rilpivirin LA vil bli godkjent for behandling på spesielle indikasjoner i 2021. Aktuelle problemstillinger kan være utfordringer med tablettinntak på grunn av psykiatrisk sykdom, kognitiv svikt, rus, stigma, utenlandsreiser, svelg/ fordøyelsesproblemer, interaksjoner o.l. Retningslinjene presiserer at grundig opplæring av helsepersonell og pasienter er avgjørende før oppstart.

Når endelig godkjenning foreligger vil det komme nærmere beskrivelse av hvordan injeksjonsbehandlingen skal foregå og hvilke bivirkninger man kan forvente. Retningslinjene fremhever at det er viktig at pasienten har vist evne til å møte til kontroller da det er viktig å få injeksjonene til rett tidspunkt for å unngå resistensutvikling.

Ytterligere detaljer vil komme i retningslinjene dersom en eller flere av dem blir godkjent, og det vises til å følge med på oppdateringer på https://nyemetoder.no/metoder/

Kvinner, graviditet og amming

Selv om mistanken om at dolutegravir kan indusere nevralrørsdefekter hos fosteret er redusert, er den ikke fjernet helt. Retningslinjene presiserer at dette er noe kvinner i fertil alder må informeres om når de skal velge behandlingsregime.

Når det gjelder amming viderefører retningslinjene rådet om at kvinner som lever med hiv bør avstå fra å amme, og at dette er noe som må drøftes med kvinnen tidlig i svangerskapet.  Årsaken er at latent hiv reservoar i brystmelk kan være tilstede tross supprimert virus i plasma. Retningslinjene viser også til at det foreligger lite studier på amming fra europeiske land, og heller ikke studier på langtidseffekt hos barn ved eksponering for hivmedikamenter via brystmelk.

Samtidig fremheves det at hvis kvinnen av ulike årsaker likevel ønsker å amme, anbefales det at hun støttes i det valget dersom hun har fullt supprimert virus over tid og historisk god etterlevelse.

Sjeldnere CD4-målinger

Inntil videre anbefales årlige CD4 kontroller som hovedregel hos velbehandlede, men det åpnes for sjeldnere målinger hos pasienter med CD4 over 500. De europeiske retningslinjene holder fortsatt på årlige CD4-målinger, mens de amerikanske retningslinjene anbefaler CD4-målinger kun ved sviktende viruskontroll eller når det oppstår en immunosuppressiv tilstand.

Videre sier de nye retningslinjene at siden en stadig større andel av pasientene passerer en alder av 50 år, planlegges en gradvis utvidelse av avsnittet om komorbiditet. Retningslinjene for 2021 er utvidet når det gjelder benskjørhet/FRAX score. De sier at pasienter med økt risiko for benskjørhet (gjennomgått lavenergibrudd, bruk av steroider, eller er over 50 år) bør screenes med FRAX score. Dersom FRAX score er over 15% eller ved lavenergibrudd bør pasienten henvises bentetthetsmåling.

Gratis PrEP til personer uten oppholdstillatelse

Det presiseres under avsnittet om H-resept at også personer uten oppholdstillatelse har rett på gratis PrEP, på samme måte som ved annen hiv-forebyggende behandling.

Kartlegging på individ og systemnivå

Retningslinjene oppfordrer klinikkene til å organisere virksomheten slik at viktige prøvesvar, tidligere medikamentanamnese, bivirkninger etc. er lett tilgjengelige under konsultasjonen. Videre oppfordrer de klinikkene til å kunne rapportere kjernedata fra egen virksomhet med antall pasienter som følges opp, antall pasienter lost to follow-up, det prosentvise antall på behandling, prosentvis antall av disse med full virussuppresjon o.l.

Positive

Generalsekretæren i HivNorge, Anne-Karin Kolstad (Foto: Reidar Engesbak), sier at — vi ser positivt på de nye nasjonale retningslinjene og vil berømme utvalget som har utarbeidet disse. Retningslinjene er viktig slik at alle av landets hivpasienter får den beste oppfølging og behandling.

— HivNorge ser frem til at hivmedisin som injeksjon blir testet ut i Norge og håper Beslutningsforum godkjenner denne nye metoden og de nye hivmedisinene ved årsskiftet. Vi registrerer at hivmedisin og PrEP gitt som injeksjon er i bruk i flere land og at resultatene viser seg å være svært gode, forteller Kolstad.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.