Partiprogram

Hvor bevisste er de politiske partiene på spørsmålene og utfordringene hiv representerer? Med unntak av Rødt har ingen av de politiske partiene noe om hiv og aids i programmene sine. Men de tar gjerne i mot innspill.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

forslag til en programklausul

 

Rødt har allerede behandlet et forslag til nytt arbeidsprogram for kommende periode. – Programmet er ikke ferdigstilt, og vi kommer til å jobbe videre med dette, sier Fredrik V. Sand, kontorsekretær i Rødt, til Positiv.

Programmet inneholder et krav om øremerking av statlige midler blant annet til Helseutvalget for bedre homohelse og HivNorge, og gode formuleringer for LHBTs rettigheter og kampen mot diskriminering, men personer som lever med hiv i Norge er ikke tatt med i disse formuleringene.

– Vi vil imidlertid gjerne ta i mot innspill fra HivNorge på dette feltet, sier Sand.

Sosialistisk Venstreparti: I det nåværende arbeidsprogrammet, finnes det lite å lese om hiv i SVs program. I en passus under kapittel 11, Fred og Solidaritet, forplikter partiet seg til å bekjempe patentrettigheter som gir den internasjonale farmasøytiske industrien store inntekter, men samtidig forhindre at fattige mennesker i fattige land får tilgang til livsforlengende og forebyggende medisiner.

Om hivpositives situasjon i Norge, behovet for forebygging og opplysning samt hivpositives rettigheter, sier programmet intet. Men i et landsmøtevedtak fra 2011 forplikter partiet seg – som det eneste på Stortinget – til å bekjempe bestemmelsen(e) i straffeloven som kriminaliserer hivsmitte og det å utsette andre for slik smitte. Partiet krever at paragrafen(e) enten må fjernes eller endres slik at hiv og aids tas ut av paragrafen(e).

Politisk rådgiver Bjarne Kristoffersen opplyser for øvrig at SV mener innspillene fra HivNorge er gode og at dette er et tema som absolutt må med i programmet. Under temaer som skole, helse og diskriminering er det naturlig å ha med noe om hiv. – Men vi må finne ut hvordan det kan passes inn, sier Kristoffersen. – Hele programmet vil dessuten komme på høring og alle frivillige organisasjoner vil få høringsrett, selvsagt også HivNorge.

Arbeiderpartiet omtaler hiv i svært generelle vendinger i sitt eksisterende partiprogram. På hjemmebane er partiet bekymret for økningen i antallet hivsmittede. Ap slår også fast at det er behov for økt innsats i kampen mot hiv i Norge. Punktum. Hvilke tiltak som må settes inn sies det ingenting om. I forhold til internasjonal politikk uttaler Arbeiderpartiets program mye det samme som SV; det gjelder å sikre syke i fattige land tilgang til livsforlengende medisiner. Ap vil også øke overføringene til Det globale fondet til bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria og støtte forskning på området.

Det sies ingenting om diskriminering av mennesker som lever med hiv, deres rettigheter eller samfunnet kan imøtekomme deres behov. Politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, Maria Hevzy, sier til Positiv at vi kommer med spørsmålene våre alt for tidlig når det gjelder det kommende programmet. Prosessen med å utarbeide nytt partiprogram har så vidt begynt.

– Det vil bli debatt, og selv om det er noe uenighet, er ingen i partiet mot forebygging av hiv, sier Hevzy. Hun tar gjerne imot innspill fra HivNorge og møter oss gjerne for å diskutere saken. – Men første utkast til nytt partiprogram vil ikke foreligge før etter jul, sier hun.

HivNorge blir også oppfordret til å sende sine innspill til fylkeslagene og Homonettverket i Arbeiderpartiet som ønsker å ta med forslagene fra oss videre i programutviklingsprosessen.

Senterpartiet: Anne Marie Aanerud jobber med det kommende partiprogrammet for Senterpartiet. Hun opplyser at det eksisterende programmet ikke inneholder noen punkter om hiv eller aids, verken under helse eller punktet om rusproblematikkk. Om hivpositives rettigheter og behovet for kamp mot diskriminering sier det nåværende programmet heller ingenting.

– Vi er i ferd med å utarbeide et nytt partiprogram og ønsker å redusere omfanget på programmet fra 140 til ca 50 sider, forklarer Aanerud. – Det betyr at vi kun kommer til å behandle alle saker på et overordnet nivå. Jeg tror derfor ikke vi kommer til å gå inn på enkeltproblemer som dette, men vi ser gjerne på innspillene fra HivNorge og diskuterer gjerne saken med dere, sier hun.

Kristelig Folkeparti: – Vi arbeider med programmet nå, og jeg ser at det ligger ikke så mye spesifikt om hiv i Norge der, sier Alf Rose Sørgaarden til Positiv. Sørgaarden er spesialrådgiver og leder for politisk avdeling på partikontoret til Kristelig Folkeparti. – Vi vil drøfte hvorvidt vi bør ta inn mer om dette, og er selvsagt åpne for det, sier Sørgaarden videre. Også han understreker at innspill fra HivNorge er velkommen.

Om partiprogrammet ikke inneholder noen formuleringer om hiv, hevder Sørgaarden at det ikke kan være noen tvil om partiets holdning til hivspørsmålet og hivpositives rettigheter. Han viser til en uttalelse fra partiets sentralstyre fra 2008 hvor det blant annet heter at

”Mennesker med hismitte opplever ofte frykt og blir stigmatisert både i arbeidsliv og privatliv. Slik kan vi ikke ha det. Nordmenn trenger mer kunnskap og mer trygghet om hvordan hiv smitter og ikke minst om hvordan hiv ikke smitter for å senke skuldrene og gjøre hverdagen bedre for dem som er smittet. Vi trenger en bredt anlagt informasjonskampanje med fokus på denne siden av saken.”

Sørgaarden slår fast at det dessverre fremdeles er behov for denne typen politikk.

Venstre: Også i Venstres nåværende partiprogram glimrer hiv, hivforebygging og den hivpolitiske kampen med sitt fravær. Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre og sentral i programarbeidet, sier til Positiv at det ikke har vært store diskusjoner i Venstre om hiv i den siste tiden, men at hun er åpen for at dette er spørsmål Venstre bør ha med i programmet.

Hun ber derfor om innspill fra HivNorge og ønsker også et møte for å ”diskutere innspill og få mer kunnskap om disse spørsmålene.” – Det vil gi oss en påminnelse om betydningen av denne saken, sier hun.

– Utfordringen for Venstre, sier Melby, er å få tak i bredden i sakene vi bør ta tak i. Derfor forsøker vi å gi rom for både innspill til og deltagelse på en høringsdag om partiprogrammet. Dette gjelder selvsagt også for HivNorge.

Høyre: Et søk på søkeordene ”hiv” og ”aids” gir ingen resultater i forhold til gjeldende partiprogram for Høyre. Politisk rådgiver Peder Tellefsdal opplyser at spørsmålene rundt hiv og aids ikke har vært diskutert i programkomiteen for kommende partiprogram ennå, men han føler seg overbevist om at det kommer fordi, som han sier, ”Høyre har en tydelig linje på dette!”

– Dette skyldes ikke minst engasjementet stortingsrepresentant Bent Høie har vist for saken, sier Tellefsdal. – Han har varslet at han ønsker forpliktende formuleringer inn i Høyres partiprogram blant annet om hivforebygging, kunnskapsheving og hivpositives rettigheter, opplyser Tellefsdal, så diskusjonene vil komme.

Tellefsdal opplyser også at Høyre har mottatt HivNorges programinnspill og at dette er lagt inn i møteprogrammet. Saken vil bli diskutert i programkomiteen allerede før sommeren.

Fremskrittspartiet: Heller ikke søk i Fremskrittspartiets nåværende program gir noen treff på ”hiv” eller ”aids.”

Sekretæren for programkomiteen i Fremskrittspartiet, Ronny Røste, forteller at partiet har invitert 320 ulike frivillige organisasjoner til å komme med innspill til hva partiprogrammet bør inneholde. I løpet av samtalen finner vi lett ut at HivNorge ikke er blant disse. Røste sender derfor ut en invitasjon til HivNorge mens vi snakker sammen.

– Vi tar innspillene på alvor, og vil sende HivNorges innspill videre til en undergruppe i programkomiteen som er nedsatt på helse, men det er jo ikke dermed sagt at innspillene kommer med, sier Røste.

Les HivNorges forslag til programutkast

Les HivNorges kommentar til partiprogrammene

Les også

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.