Hivbehandling behandles i Stortinget

I dag behandles den såkalte Prioriteringsmeldingen av et samlet Storting. Her åpnes det for at også hivmedisiner kan kost/nytte-analyseres, og at antallet tilgjengelige medisiner begrenses.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Dette har vi i HivNorge jobbet intenst med i to år og har endt opp med en merknad fra komiteen og et mindretall. – Men, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad, vi er bekymret når Stortinget skal behandle saken. De er naturligvis ute etter å presse industrien, vi er ikke imot at medisiner blir billigere, men vi synes det er ille at en liten kronikergruppe skal brukes som buffer opp mot industrien.

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

Det er i dag rundt 30 typer hiv-medisiner som skrives ut til behandling av hiv. Med bakgrunn i blåreseptforskriften § 4 har pasientene, ved behov, raskt kunnet bytte til nye legemidler. Det er hver enkelt lege som skriver ut den behandlingen de mener er best for den enkelte pasient som lever med hiv.

– Etter denne kost/nytteanalysen kan vi risikere at hivpositive sitter igjen med noe færre enn dagens 30 medisiner og muligheten for å få nye medisiner på markedet kan vanskeliggjøres.

– Vår kritikk mot dette forslaget er at mennesker som lever med hiv og som er på vellykket behandling ikke kan smitte andre. Dersom behandlingsalternativene for mennesker som lever med hiv begrenses, vil det ta lengre tid for mange med å komme på vellykket behandling, sier Kolstad.

– Dette går utover smittevern, livskvalitet, resistensutvikling, sykdomsutvikling og virussuppresjon. Dette betyr økt smittsomhet. – Så langt kan det se ut som medlemmene i komiteen har lyttet til HivNorges budskap og lagt inn en merknad som kan bety at man beholder dagens 30 medisiner. Vi må ikke miste smittevern ut av synet i den prosessen som nå pågår når det gjelder denne pasientgruppen. Den betyr alt!

– Men kostnadene for medisinene vil legges til sykehusene og derfor blir det viktig å følge opp i årene fremover at budsjettkutt ikke rammer dagens vellykkede hivbehandling, avslutter Kolstad.

Helse- og omsorgskomiteens har gitt følgende merknader:Komiteen viser til at Sex og samfunn og HivNorge under høringen var opptatt av at de foreslåtte endringene ikke måtte få negative konsekvenser for behandlingstilbudet og for forebyggende tiltak mot hiv.

Helse- og omsorgskomiteens har gitt følgende merknader:

Komiteen viser til at antibiotikaresistens er en trussel mot moderne medisin. Ved vurdering av eksisterende og nye antivirale midler, vaksiner og antibiotika må resistensrisiko tillegges vekt. Valg av behandlingsmetoder skal ikke påvirke resistensutvikling negativt, og man skal tilstrebe å bruke metoder som reduserer risikoen for antimikrobiell resistensutvikling.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Venstre er positive til krav om helseøkonomisk analyse for alle legemidler betalt av det offentlige, også for smittsomme sykdommer, men er usikre på om dagens modeller fanger opp den samlede gevinsten av redusert smitterisiko og resistensutvikling ved bruk av hiv-medisiner. Disse medlemmer ber regjeringen følge spesielt opp at metodevurderinger for smittsomme sykdommer fanger opp effekt ut over den enkelte pasient, som samfunnets krav på beskyttelse mot smitte og utvikling av resistente hiv-virus.

Les også

schedule30.09.2022

→ Nå kommer sesongens influensavaksine

Høsten er her og vi vil som vanlig gå i møte med en ny influensasesong. Personer som lever med hiv er blant de 1,6 millioner mennesker som anbefales å ta vaksinen hvert år i Norge. Vaksinen blir tilgjengelig i løpet av oktober.

schedule30.09.2022

→ Min historie – å leve med hiv i 35 år

Per har levd med hiv siden 80-tallet, og han deler sin sterke og inspirerende historie som en del av The Human Aspect prosjektet.