Hiv, korona og lave CD4-tall

Hva gjør jeg hvis jeg har lave CD4-tall? Kan jeg få hjemmekontor? Beskytter hivmedisiner mot koronaviruset?

scheduleOppdatert: 03.04.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

HivNorge får flere henvendelser fra personer som har lave CD4-tall, med andre tilleggssykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, luftveisinfeksjoner og/eller luftveisproblemer. Flere tilhører gruppen som omtales som langtidsoverlevere, det vil si at man fikk hiv før hivmedisinene kom i 1996 og derav også har andre følgeplager eller sykdommer som kan knyttes til dette.

Man har ingen erfaringer så langt som tilsier at mennesker som lever med hiv vil bli sykere enn andre om de blir smittet av koronaviruset. Helsedirektoratet oppdaterte 23. mars gruppene med særlig risiko for smitte til å inkludere mennesker med nedsatt immunforsvar. Dette vil inkludere de fleste som lever med hiv og har et vedvarende lavt CD4-tall.

De andre definerte risikogruppene er høy alder, underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk, overvekt og røyking er faktorer som gir økt risiko ved en koronainfeksjon.

Om du har lave CD4-tall og andre alvorlige sykdommer, er det særlig viktig at du følger rådene fra myndighetene ekstra nøye. Det kan være klokt å isolere seg hjemme i trygge omgivelser og unngå unødvendig tid utenfor hjemmet, forsamlinger og å møte andre personer.

Dette er de generelle rådene til befolkningen for å unngå koronasmitte:

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk

Følg også myndighetenes oppdateringer på hvordan en koronainfeksjon fortoner seg. De har gode og klare råd på hvilke symptomer som vil kunne avdekke om du kan være smittet. Har du ofte hatt problemer med luftveisinfeksjoner og/eller lungeproblemer, ring legen din eller legevakten på 116 117 om dette har forverret seg merkbart den siste tiden. De vil kunne vurdere om du er blant de som bør ta en test for korona. Det er kun de som er vurdert og henvist til testing som vil bli testet. Man kan ikke dukke uanmeldt opp hos lege eller sykehus for tester.

IAS (The International AIDS Society) arrangerte fredag 3. april et webseminar der blant WHO la frem de erfaringene de har gjort seg knyttet til hiv og korona-infeksjon.

Til nå er det relativt få personer (i hele verden) som lever med hiv som har blitt syke av Covid-19. Det er derfor ikke forsket spesielt på kombinasjonen av hiv og Covid-19, men de erfaringene som er gjort viser at:

 • Hiv er ikke en risikofaktor i seg selv for høyere dødelighet eller mer alvorlig sykdom av Covid-19, uansett CD4-tall.
 • Svakt immunforsvar gir høyere risiko for å bli smittet, men ikke høyere risiko for alvorlig sykdom eller død. Personer som har CD4-tall under 200, anbefales å være ekstra nøye med tiltak for å unngå smitte.
 • Selv om hiv i seg selv ikke gir høyere risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19, er det noen mennesker som har levd lenge med hiv som har andre høyrisikofaktorer. Dette gjelder spesielt for personer som har gjennomlevd aids og som har hatt aidsrelatert lungebetennelse eller annen lungesykdom.

Erfaringene fra WHO sammenfaller med de eksisterende anbefalingene fra norske helsemyndigheter. Her kan du se seminaret i sin helhet. Seminaret foregår på engelsk.

Kan jeg få hjemmekontor?

De fleste arbeidsgivere har lagt godt til rette for hjemmekontor i disse dager. Det bidrar til at flest mulig holder seg hjemme og man kan begrense smitten av korona. Men, noen rapporterer om at ikke alle arbeidsgivere er like flinke til å tilrettelegge for dette. Dersom du har lavt CD-4 tall, har eller har hatt luftveisinfeksjoner/lungebetennelser, har andre sykdommer og er i gruppen som vi har nevnt (eksempelvis langtidsoverlever), bør du sikre deg muligheten for hjemmekontor. Da anbefaler vi at du ringer fastlegen og ber om en sykemelding. Legen kan gi deg sykemelding og/eller sikre at du får hjemmekontor. Legen kan legge luftsveisinfeksjoner eller andre sykdommer til grunn for en slik sykemelding, i og med at du er i gruppen som bør unngå å eksponeres for koronasmitte.

Arbeidsgiver vil ikke kunne se din hivdiagnose eller andre diagnoser i sykemeldingen og det er ikke slik at arbeidsgiver kan se eller har krav på å vite grunnlaget for sykemeldingen. Situasjonen vi nå alle befinner oss i rokker ikke ved regler om taushetsplikt eller andre pasientrettigheter, så det er ingen grunn til å bekymre seg for at din hivdiagnose blir kjent for arbeidsgiver eller andre.

Korona og hivmedisiner

Det florerer av ulike teorier knyttet til hiv, hivmedisiner og korona. Mye av dette er ikke kontrollerte nyheter og/eller kvalitetssikret av infeksjonsspesialister eller forskere. Det vi i dag vet er at det ikke er noen kvalifiserte forskningsrapporter som bekrefter at hivmedisiner har en preventiv eller forebyggende effektiv på koronaviruset.

Det har vært forsøkt å bruke hivmedisiner i behandling av koronaviruset, men det er så langt ingen dokumentasjon på at dette virker. Det foregår kvalifiserte tester i utlandet nå, men dette vil ta tid å gjennomføre og publisere resultatene av. Kanskje har man en vaksine klar før disse testene er ferdigstilt.

Noen har også vært bekymret for at de vil få dårligere (derav billigere) hivmedisin, nå som infeksjonslegene skriver ut resepten digitalt og ikke i møte med deg som pasient. HivNorge har fått bekreftet fra Sykehusinnkjøp som har ansvar for anbud – at dette ikke er tiden for innsparinger og at den medisinen du får via digital resept, er den medisinen du allerede bruker.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.