Hemmelighold i helsetjenesten

HivNorge er bekymret for hvordan beslutninger om hvilke medisiner hivpositive skal få er omfattet av for mye hemmelighold. Avslag for bruk av nye og bedre medisiner begrunnes ikke og verken spesialistutvalget eller andre får innsyn i grunnlaget for avslaget.

scheduleOppdatert: 09.04.2019

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Beslutningsforum, som består av direktørene fra de fire helseforetakene samt en brukerrepresentant, bestemmer hvilke medisiner som sykehusene i helseforetakene kan kjøpe inn til bruk. Beslutningsforum trenger ikke begrunne sine avslag og verken spesialistutvalget til Sykehusinnkjøp eller andre spesialister får innsyn i grunnlaget for avslaget.  – Når så Beslutningsforum avslår hiv-legemidler som tas i bruk i andre sammenlignbare land, som godkjenner disse med begrunnelsen av at de aktuelle legemidler er både mer effektive og verd kostnaden, er dette vanskelig å forholde seg til, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

Kafka-prosesser i helsevesenet

– Det skapt et vanntett system der kun aktører knyttet til helseforetakene kan ha noen som helst påvirkning på resultatet, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge. Foto: Reidar Engesbak

– HivNorge har fått bekreftet at Beslutningsforum selv har besluttet at de legemidler som forumet ikke godkjenner, fratas muligheten til å delta i kommende anbud.  HivNorge mener Beslutningsforums eget vedtak om å frata legemiddelprodusenter mulighet til å delta på kommende anbud med bakgrunn i at de ikke har gitt legemiddelet godkjenning er uheldig og begrenser pasientenes muligheter til å få tilgang til bedre og mer effektiv medisin. – Vi mener dette er svært uheldig da det kommer stadig nye og forbedrede produkter fra legemiddelindustrien som kan tenkes å kunne konkurrere på pris i et kommende anbud, sier generalsekretæren og legger til at dette kan gjelde hivlegemidler som vil være særskilt viktig for enkelte grupper av hivpositive med andre diagnoser eller medisinsk tilstand. – Innen ett år foreligger de første medisinene som kan tas gjennom injeksjoner maks en gang pr måned. Dette vil være av stor betydning å få tilgang til for barn og grupper som sliter med inntak av medisiner oralt, sier Anne-Karin Kolstad.

Utsatt anbudsrunde og endringer i medisintilbudet

– Slik vi opplever situasjon nå foran neste anbudsrunde, er det skapt et vanntett system der kun aktører knyttet til helseforetakene kan ha noen som helst påvirkning på resultatet. Beslutningsforum tar viktige avgjørelser som ikke kan etterprøves og er hemmeligstemplet, sier generalsekretæren. Aktørene som danner grunnlaget for å ta avgjørelsene om hvilke legemidler pasientene til slutt får tilgang til er enten direkte underlagt helseforetakene (Sykehusinnkjøp, Sykehusapotekene) eller ansatt på sykehusene underlagt Helseforetakene. – Og, helseforetakene sitter med styringen av budsjettene, påpeker HivNorges generalsekretær.

HivNorge mener det er uheldig at viktig erfaring og fagkunnskap som sitter utenfor Helseforetakenes ledelse er utelukket fra å kunne bringe inn verdifull kompetanse i anbudsprosesser som kan få store konsekvenser for pasientene.

Beslutningsforum har nå også begrenset muligheten til å se Legemiddelverkets konklusjoner av kost nytte-vurdering når Legemiddelverket godkjenner og gir markedstillatelse til et nytt legemiddel. – Nå er det altså kun Beslutningsforum som kan ha tilgang til denne vurderingen. Vi mener at slik situasjonen har utviklet seg knyttet til Beslutningsforums stadig økte hemmelighold, bør politikerne nå vurdere om Beslutningsforum jobber i henhold til «Stortingsmelding 23 Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering» og de føringer som Stortinget ga i den forbindelse, poengterer Anne-Karin Kolstad.

HivNorge har bedt departementet begrunne hvordan Beslutningsforum kan ta slike avgjørelser, all den tid statsråden selv i Dagens Medisin har påpekt at Beslutningsforum er et samarbeidsorgan og ikke et eget forvaltningsorgan.

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.