Forsikring på ulike vilkår

Det er ulik praksis blant forsikringsselskapene når det gjelder livs- og uføreforsikring for mennesker som lever med hiv. De aller fleste praktiserer tillegg i premien. Selskapene opererer etter utdatert kunnskap, sier HivNorge, men nå skal retningslinjene oppdateres.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Hivpositive nektes i praksis livs- og uføreforsikring. En hivdiagnose gir som oftest avslag dersom man ønsker å tegne en livsforsikring, bare i enkelte tilfeller vil man ha rett til å tegne en polise, men da som regel bare for ti år og for en langt høyere pris.

– Det betyr i praksis nekt, sier HivNorges juridiske rådgiver Johan Peter Hougen.

Alle som tegner en livsforsikring, må gå gjennom en helsevurdering. Kriteriene for denne helsevurderingen er etablert av FinansNorge og unndratt offentlighet. Men på FinansNorges hjemmesiden under headingen Infeksjonssykdommer heter det blant annet: «Enkelte personer med HIV kan også gis dødsrisikoforsikring, men de må betale et tillegg i prisen, og forsikringstiden begrenses til 10 år.

– En slik helsevurdering er fullt ut lovlig, understreker Hougen, men mener problemet er kriteriene som ligger til grunn for vurderingen. Disse mener han er modne for revidering siden de ikke har vært revidert på ti år.

– Det betyr at de bygger på gammel kunnskap om hiv, fortsetter Hougen og nyanserer en smule: Praksis er litt ulik fra selskap til selskap, enkelte bryr seg ikke om hiv, andre synes det er et kjempeproblem. Andre sier det skal ligge en vurdering til grunn, men kriteriene for denne vurderingen er unndratt offentligheten, så vi vet ikke helt hva vi kjemper mot.

Kronisk lidelseDet ser for eksempel ikke ut til at man tar hensyn til at hiv ikke lenger er noen dødelig sykdom, men en kronisk lidelse som man kan leve like lenge med som med andre kroniske sykdommer. Mange hivpositive sliter med dette og kan skaffe til veie en legeerklæring som stadfester at de er friske. En slik legeerklæring blir ikke tatt hensyn til. Som interesseorganisasjon mottar HivNorge en rekke henvendelser om dette hvert år, både fra medlemmer og andre hivpositive.

Kronisk lidelse

– Dette er ofte et stort problem for dem det gjelder, slår Hougen fast, de må ofte finne seg i å leve uten forsikring fordi de orker ikke følge opp. Kommer man på tidlig behandling, så er man i prinsippet frisk. Det slår også legevitenskapen fast. Det betinger selvsagt at man som pasient følger opp behandlingen, og det har man ingen garanti for. Her på huset mener vi likevel dette er en usaklig forskjellsbehandling som er med på å gi hivpositive en forsterket følelse av stigma og diskriminering.

Juridisk rådgiver Johan Hougen i HivNorge mener retningslinjene for forsikring er modne for revidering siden de ikke har vært revidert på ti år.– En legeerklæring bør kunne veie tyngst i en søknad om dødsrisikoforsikring for vår gruppe, sår Hougen fast med ettertrykk. Han legger til at han ikke oppfatter dette som vond vilje, men snarere at forsikringsselskapene henter inn gammel kunnskap, på samme måte som denne gamle kunnskapen sitter fast i deler av helsevesenet for øvrig.

Juridisk rådgiver Johan Hougen i HivNorge mener retningslinjene for forsikring er modne for revidering siden de ikke har vært revidert på ti år.

– Vi trenger drahjelp fra medisinerne for å kunne ta dette videre, sier Hougen og varsler at han vil kontakte både Norsk forening for infeksjonsmedisin og Den norske legeforening i sakens anledning.

RetningslinjerVi tok med noen av spørsmålene HivNorge reiser til FinansNorge, som altså utarbeider retningslinjene for å tegne dødsrisikoforsikring. Retningslinjene er ikke offentlige, men på nettsiden til FinansNorge står det:  «Enkelte personer med HIV kan også gis dødsrisikoforsikring, men de må betale et tillegg i prisen, og forsikringstiden begrenses til 10 år.» Karl Gerhard Blaasaas ved Finans Norge Forsikringsdrift, Nemnda for helsevurdering, svarer slik på våre spørsmål.

Retningslinjer

– Er ikke dette en ekskludering av friske søkere? En person på vellykket behandling er ikke bare smittefri, men lever også omtrent like lenge som andre friske og med kroniske sykdommer.

– Behandlet hivinfeksjon har relativt god

prognose, men risikoen for komplikasjoner under pågående behandling er til stede, så forsikringstiden begrenses til ti år på grunn av usikkerheten vedrørende langtidseffekten hos enkeltindivider. Begrensninger i forsikringstiden anbefales også for enkelte andre kroniske sykdommer.

– Vil ny medisinsk kunnskap tas med i betraktningen når retningslinjene skal revurderes?

– Ja, og det planlegges en ny gjennomgang av retningslinjene for hiv med oppstart våren 2017.

– Har en legeerklæring på at pasienten er frisk, tar medisinene som han/hun skal etc., ha noen betydning for vurdering av en søknad om livsforsikring fra en hivpositiv?

– Ja. Alle søknader om forsikring behandles individuelt, basert på kundens egenerklæring og eventuell ytterligere dokumentasjon fra lege og/eller sykehus for å kunne gjennomføre en riktig vurdering av den individuelle risikoen, sier Karl Gerhard Blaasaas ved Finans Norge Forsikringsdrift, Nemnda for helsevurdering.

– Vi mangler kunnskap om sammenhengen mellom hivmedisinering og andre sykdommer, men ingenting tyder på at det er noen negativ sammenheng. Hvilken betydning har dette for vurderingen?

– Vi oppfatter at dette er et spørsmål om selve hivmedisineringen medfører tillegg på grunn av potensielle komplikasjoner ved langtidsbruk av slike medisiner. Svaret på dette er nei. Eventuelle tillegg vil basere seg på vurdering av kundens totale risiko for overdødelighet. Det gis ikke «sjablongmessig» tillegg på grunn av bruk av hivmedisiner. Selve hivmedisineringen har ikke betydning for dødsrisikovurderingen av eventuelle andre sykdommer hos en forsikringssøker.

– Hva betyr høyere pris sammenlignet med en vanlig forsikringstaker?

– For konkrete priser må du kontakte de enkelte forsikringsselskapene. Nemnda for helsevurdering (NHV) vurderer helserisikoen, basert på kundens egenerklæring og eventuell ytterligere dokumentasjon fra lege og/eller sykehus, i forhold til en  kunde som ikke har den aktuelle diagnosen. Selv om selskapene tar utgangspunkt i felles retningslinjer, har hvert selskap også egne produktregler, som gjør at utfallet kan bli noe ulikt fra selskap til selskap. NHVs retningslinjer for helsevurdering er også kun rådgivende og dermed ikke bindende for medlemsselskapene. Deltagelsen i NHV er frivillig. Selskaper som ikke deltar i NHV, må dermed utvikle egne retningslinjer.

hr

Positiv tok en ringerunde til fire tilfeldig utvalgte forsikringsselskaper for å sjekke hva deres praksis var med hensyn til livsforsikring for hivpositive. Det viste seg å være veldig vanskelig å få svar på. Den første reaksjonen når jeg presenterte meg og ærendet mitt var taushet. Deretter: Litt kremting, og så beskjed om at jeg ville bli satt over til en annen avdeling.

Hos Gjensidige ble jeg satt over fire ganger til sentralbordet og en kundeserviceavdeling som egentlig ikke skulle svare. Men helsevurderingsavdelingen snakket om sensitive helseopplysninger og satte meg tilbake igjen. Hos Nordea Liv ville de ha en e-post slik at de kunne «ta det hele på ledernivå». Hos If var avdelingen stengt den dagen, og Sparebank 1 henviste meg til en saksbehandler som enten alltid var opptatt i telefonen eller ikke svarte. Til slutt svarte en hjelpsom dame i Gjensidige: – En livsforsikring ville sannsynligvis ha unntak for dødsårsak som kunne knyttes til hiv. Og ja, prisen ville sannsynligvis bli noe høyere. Alle livsforsikringer opphører ved åtti års alder.

Hos Gjensidige ble jeg satt over fire ganger til sentralbordet og en kundeserviceavdeling som egentlig ikke skulle svare. Men helsevurderingsavdelingen snakket om sensitive helseopplysninger og satte meg tilbake igjen. Hos Nordea Liv ville de ha en e-post slik at de kunne «ta det hele på ledernivå». Hos If var avdelingen stengt den dagen, og Sparebank 1 henviste meg til en saksbehandler som enten alltid var opptatt i telefonen eller ikke svarte.

Til slutt kom det også svar fra de andre forsikringsselskapene:Nordea: Nordea Liv tilbyr livsforsikring til personer med hiv. Det gjøres alltid en individuell helsevurdering basert på forsikringssøkers helsehistorikk. Vilkårene vil variere fra person til person basert på kundens helsetilstand.If: Tilbys hivpositive livsforsikring/personforsikring i If? Ja. If tilbyr livsforsikring (og ulykkesforsikring, som ikke helsevurderes). I tilfelle ja; samme vilkår? Høyere pris og/eller tidsbegrensing? I If følger vi retningslinjer fra Finans Norge – Nemnda for helsevurdering. Disse retningslinjene medfører både pristillegg og redusert forsikringstid. For at livsforsikring skal godkjennes må for øvrig også sykdommen være godt behandlet/fulgt opp, oppfylle angitte kriterier for virusmengde i blod, samt at det ikke må ikke foreligge alvorlige komplikasjoner.Sparebank 1 Forsikring: Vi tilbyr livsforsikring med normale vilkår, men man vil få et tillegg i prisen på fire promille av forsikringssummen. Forsikringen vil være gyldig i ti år.

Til slutt kom det også svar fra de andre forsikringsselskapene:

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.