Foreslår nytt system for egenandeler

Regjeringens forslag om å slå sammen to egenandelsordninger skaper debatt på Stortinget. Egenandelstaket foreslås at settes til 3183 kroner i året. Dette vil for svært mange bety at det blir dyrere å være syk, noe som særlig rammer allerede sårbare grupper. HivNorge støtter prinsippet i forslaget om at egenandelssystemene forenkles, men advarer mot at egenandelstaket settes for høyt.

scheduleOppdatert: 09.10.2020

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Allerede da saken var på høring i mai, advarte HivNorge mot at endringen ble brukt til å redusere statens utgifter til helse, men heller komme pasientene til gode. I statsbudsjettet har regjeringen gått den andre veien.

Det finnes i dag to ordninger for egenandeler i helsevesenet. Den ene ordningen gjelder lege, psykolog eller lignende. Der oppnår du frikort, det vil si at du slipper å betale mer inneværende år, etter å ha brukt 2460 kroner på disse tjenestene. Den andre ordningen gjelder andre helsetjenester som fysioterapi eller annen rehabilitering, hvor egenandelstaket i dag er på 2176 kroner. Det spiller i dag ingen rolle om du har brukt mye penger på i den ene eller den andre ordningen. Du oppnår først frikort når du har betalt deg opp til egenandelstaket innen hver ordning.

Mennesker som lever med hiv er en kronikergruppe i en særstilling da all behandling som henger direkte sammen med hivdiagnosen er uten egenandeler. Mange som lever med hiv i Norge er eldre og problemstillingen rundt frikort er i høyeste grad aktuell for mange av HivNorges brukere. Andelen eldre mennesker med livslange kroniske sykdommer er også sterkt økende på tvers av kronikergrupper. Det betyr at de får en rekke andre livsstilssykdommer og økt sykdomsbyrde.

I september beskrev Aftenposten HivNorges og en rekke andre organisasjoners advarsler om utfordringen med potensielt økte kostnader for helsetjenester i Norge. HivNorge ser at en sammenslåing av ordningene vil være fordelaktig for mennesker som har høye kostnader i begge ordninger, men for svært mange vil dette ikke være tilfellet. Da forslaget om sammenslåing ble sendt ut på høring i våres, fryktet man at taket skulle settes så høyt som 2900 kroner, en økning på ca. 500 kroner i året for mennesker som kun benytter seg av helsetjenester i en av ordningene. Regjeringens foreslår i statsbudsjettet at egenandelstaket skal settes helt opp til 3183 kroner i året. Dette betyr en tilslørt økt kostnad for anslagsvis en million nordmenn.  

HivNorge støtter forenkling. Én egenandelsordning er lettere å administrere og forstå både for forvaltning og brukere. En ordning i stedet for to gir også en innsparing for Helfo og andre som administrerer ordningen. HivNorge mener det blir feil at staten skal bruke endringen til å øke pasientenes kostnader til legemidler og behandling.  Den foreslåtte endringen rammer kronikere og andre hyppige brukere av helsetjenester som ofte også lever med stram økonomi.

Regjeringen foreslår videre å sette av 60 millioner som skal gå til å skjerme utsatte grupper som vil slite med prisøkningen på egenandeler. En slik ordning vil kreve at den enkelte aktivt oppsøker NAV for å søke støtte, og kun de som kvalifiserer til sosialstønad vil kompenseres med en slik ordning. Dette stemmer dårlig med prinsippet om forenkling. Både Aftenposten og VG melder at flere partier på Stortinget varsler kamp om egenandelstaket. HivNorge håper at forhandlingene leder til et rettferdig kostnadsnivå, slik at mennesker med omfattende helseplager ikke blir gående uten nødvendige legemidler og behandling på grunn av økte egenandeler.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.