Fafoundersøkelse

HivNorge trenger mer kunnskap om hvordan hivpositive lever, hvordan livet faktisk arter seg for å kunne ivareta hivpositives rettigheter. Fafo skal nå gjøre en undersøkelse.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Resultatene fra forrige levekårsundersøkelse har vært mye etterspurt, men de trenger å oppdateres. Derfor har HivNorge sammen med Forskningsstiftelsen Fafo tatt initiativ til å få gjennomført en ny levekårsundersøkelse blant hivpositive som lever i Norge.

– Resultatene i en slik undersøkelse vil på mange måter kunne legge grunnlaget for vår og myndighetenes strategi for hvordan arbeide med hiv og de som rammes av hiv i årene fremover, sier Miljeteig videre. Dette innser også norske helsemyndigheter som har sagt ja til å finansiere arbeidet med rapporten.

Miljeteig sier derfor at HivNorge vil bistå med sine kontakter slik at spørreskjemaet Fafo utarbeider vil kunne distribueres til flest mulig av de ca 3.000 som lever med hiv i Norge i dag. Vi vil gjerne samarbeide med infeksjonsavdelinger over det ganske land i utdelingen av det anonyme spørreskjemaet til alle det gjelder.

– Jo flere som deltar, jo riktigere bli konklusjonene, og jo bedre blir politikkutarbeidelsen, fortsetter Miljeteig. – HivNorge vil sterkt oppfordre alle som lever med hiv i Norge til å delta.

Samtlige grupper er viktige å få med, men det er et sterkt ønske at særlig hivpositive innvandrere kommer med i undersøkelsen. Denne gruppen var underrepresentert i forrige undersøkelse og må ut av usynligheten. Arne Backer Grønningsæter (bildet) som skal lede arbeidet med den nye undersøkelsen sammen med kollegene Bjørn Nuland og Roland Mandal. Grønningsæter deltok også i arbeidet med den første levekårsundersøkelsen. Han sier at hivpositive nå lever like lenge som hivnegative. Vi trenger derfor mer kunnskap om hiv som en kronisk diagnose, hivpositives planlegging av livet må sees i et mer helhetlig helseperspektiv. 

– Det blir viktig å finne ut hvordan man kan tenke mest mulig langsiktig: Hvordan kan man legge forholdene til rette slik at kroppen tåler medisinen best mulig. Og hvordan skal helsevesenet organiseres for å kunne ta seg av en stadig voksende gruppe? Hvordan skal for eksempel eldreomsorgen og fastlegene forberedes på å takle hivpositive pasienter.

Forskningslederen slår fast at dette er bare noen av aspektene ved undersøkelsen som omfatter både sosiale og helsemessige forhold, men han understreker også at det viktig at flest mulig deltar slik at funnene kan bidra til å utvikle en best mulig politikk for å bedre hivpositives livssituasjon og levekår. – Det er i hivpositives egen interesse at de deltar i undersøkelsen, poengterer Grønningsæter.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.