En begrenset avkriminalisering

Det såkalte Syseutvalget leverte i dag sin utredning Om kjærlighet og kjøletårn, strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer til helseminister Jonas Gahr Støre.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Helseminister Jonas Gahr Støre og utvalgsleder Aslak Syse

Utredningen har vært imøtesett med stor spenning. Utvalgets mandat har blant annet vært å se på bruken av straff i forbindelse med det å utsette en partner for risiko for å bli smittet av hiv og det å smitte andre med dette viruset. I så måte representerer utvalgets forslag til ny straffelov en forsiktig liberalisering.

Utredningen ble presentert av lederen for utvalget, professor Aslak Syse. Han la i sin innledning vekt på at det var et omfattende og grundig arbeid som ble lagt frem, et arbeid som også ville bli en viktig tilbakemelding til den internasjonale diskusjonen på feltet i tillegg til den betydningen utredningens forslag kan får for dem som lever med hiv i Norge.

Om kjærlighet og kjøletårn. Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Utvalget forslår en endring av de foreslåtte bestemmelser i straffeloven, paragrafene 237 og 238 slik at førstnevnte handler om ”smitteoverføring” og sistnevnte ”smittespredning”. I denne sammenhengen er det paragraf 237 som er av størst interesse for HivNorge og HivNorges medlemmer.– Smitteoverføring er da å forstå som situasjoner der smitte overføres direkte, som ved seksuell omgang eller indirekte mellom mennesker, for eksempel via gjenstander som håndklær, bestikk med videre, sa Syse blant annet.

Utvalget forslår en endring av de foreslåtte bestemmelser i straffeloven, paragrafene 237 og 238 slik at førstnevnte handler om ”smitteoverføring” og sistnevnte ”smittespredning”. I denne sammenhengen er det paragraf 237 som er av størst interesse for HivNorge og HivNorges medlemmer.

DissensUtvalget har bestått av 12 medlemmer. Et medlem tok dissens og ønsket ikke eget straffebud for overføring av alvorlige sykdommer. Tre av medlemmene tok dissens på at smittefare skal rammes av lovforslaget, de mener med andre ord at smitte må ha funnet sted om det i det hele tatt skal kunne bli snakk om påtale.

Dissens

Syse kalte selv lovforslaget for en ”begrenset av- og nedkriminalisering” blant annet fordi samtykke – avgitt i forbindelse med felles smittevernveiledning, altså for eksempel i forbindelse med rådgivning hos lege – fritar for straff, fordi simpel uaktsomhet ikke lenger skal være straffbart og fordi forsvarlig smitteverntiltak skal frita for straff.

Grov uaktsomhet– Utvalget foreslår at straff kun skal tas i bruk ved forsett og grov uaktsomhet, sa Syse. –Utvalget mener straffetrussel bare bør omfatte personer med et smittefarlig adferdsmønster, fortsatte utvalgslederen.

Grov uaktsomhet

I forhold til å utsette andre for smittefare understreket Syse at utvalget foreslår at dette bare skal være straffbart hvis flere personer blir utsatt, eller samme person blir utsatt flere ganger eller ved det Syse kalte ”hensynsløs adferd”.

Syse redgjorde for at utvalget også mente at sårbare grupper burde behandles med forsiktighet. Blant sårbare grupper nevnte han mor/barn, sexarbeidere, stoffbrukere eller to hivpositive som har sex med hverandre.

DelseierSyse understreket at om lovforslaget skulle fungere måtte også myndighetene gjøre sitt på andre områder, blant annet gjennom styrket seksualundervisning i skolen. I denne forbindelse kan HivNorge notere seg for en aldri så liten delseier siden utredningen også inneholder et forslag om å innføre et nytt ledd i bioteknologiloven. Her foreslår Syseutvalget å lage en hjemmel for assistert befruktning for å unngå smittefare, gjennom for eksempel inseminasjon og sædvask.

Delseier

LovtekstenUtvalget foreslår at den nye lovteksten til paragraf 237 bør lyde: ”Med bot eller fengsel inntil tre år straffes den som overfører en smittsom sykdom som medfører betydelig skade på kropp og helse. På samme måte straffes den som utsetter flere personer for slik smittefare eller gjentatte ganger eller ved hensynsløs atferd utsetter en annen person for slik smittefare […].”

Lovteksten

– Her er det betydelig rom for tolkninger, sier Arne Walderhaug i HivNorge, – vi vil måtte studere utredingen nøye før vi trekker våre konklusjoner og bygger opp en strategi på hvordan vi skal arbeide videre med dette.

Helseminister Jonas Gahr Støre takket for et grundig arbeid og den tidligere utenriksministeren la i sin korte tale også vekt på den betydningen utvalgets arbeid ville ha internasjonalt.

Utredningens forslag til nye lovtekster vil tidligst kunne behandles i Stortinget etter valget i 2013.

et åpent møte

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.