Krever reversering av kutt

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.

scheduleOppdatert: 24.10.2023

createForfatter: Sekratariatet

labelEmner:

HivNorge deltar i dag i høring i utenriks- og forsvarskomiteen, og vil levere organisasjonens innspill til det fremlagte statsbudsjettet for 2024. Under kan du lese HivNorges skriftlige høringssvar:

Den norske støtten til UNAIDS lå tidligere på 130 til 140 millioner kroner. For 2020 ble den kuttet til 60 millioner kroner, begrunnet i ukultur med mobbing og trakassering i organisasjonen. I statsbudsjettet 2020 skrev regjeringen:

Ny leder, Winnie Byanyim fra Uganda, er nå på plass og arbeidet for å gjenoppbygge tilliten til organisasjonen og dens ledelse er i gang og vil bli sentralt fremover. Fra norsk side vil vi følge nøye med på arbeidet og vurdere en økning i norsk støtte til UNAIDS.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 ble denne posten imidlertid kuttet ytterligere, til 45 millioner kroner og støtten har siden ligget på dette nivået.

Redegjørelsen regjeringen gjør i statsbudsjettet for 2024, viser tydelig at UNAIDS’ arbeid er svært viktig, og det er ikke tegn til de problemer som i 2020 førte til en reduksjon av bistanden i forhold til 2019. Vi ber komiteen se på regjeringens redegjørelse i statsbudsjettet som godt gjør rede for UNAIDS’ arbeid og hvordan dette bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Det fremgår også at det er god måloppnåelse for midlene. Vi ber rett og slett komiteen lese budsjettets begrunnelse for støtte til UNAIDS, og vi ber også komiteen legge merke til at det er ikke noen begrunnelse der, for å kutte støtten, til mindre enn en sjettedel av nivået fra 2018.

I budsjettforslagets innholdsfortegnelse er det bemerket at tilskuddet særlig støtter opp om bærekraftsmål 3, god helse. Vi, som kjenner UNAIDS arbeid, vil peke på at arbeidet også klart støtter opp om bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, og 10, redusere ulikhet.

UNAIDS har hatt stor suksess ved å lede den globale innsatsen mot hiv og aids og har oppnådd at antallet nye hivinfeksjoner i verden er på det laveste punktet siden 80-tallet og tallet på dødsfall knyttet til aids er redusert med 70% fra toppunktet i 2004. 30 millioner mennesker har nå tilgang til hivmedikamenter, men det er fortsatt 9 millioner som ikke får slik livreddende behandling.

Stadig flere land i Afrika sør for Sahara når 95-95-95-målene om at 95% av hivpositive kjenner sin hivstatus, 95 % av disse får medikamenter og 95 % av disse lykkes med virussuppresjon så de ikke blir syke og ikke kan smitte andre.

Likevel er hiv og aids en global pandemi som tar alt for mange liv og vi ligger ikke an til å nå det erklærte målet, om å fjerne hiv/aids som en folkehelseutfordring innen 2030.

UNAIDS har en særstilling blant FN-organer i det det har representasjon fra befolkningsgruppene som er rammet av hiv i «the governing board», og støtte til sivilsamfunnet og lokalsamfunnene rammet av hiv har alltid vært sentralt i UNAIDS strategier. Videre gjør UNAIDS en helt nødvendig innsats ved å gjennomføre investeringene fra PEPFAR og Det globale fondet. UNAIDS er til stede der innsatsen ytes og samarbeider med myndigheter, sivilsamfunnet og andre partnere, og drar nytte av ekspertisen fra 11 andre FN-organer.

UNAIDS er underfinansiert og har vært det fra 2018, og har måttet kutte stillinger og legge ned kontorer. Det fører til redusert kapasitet for politisk påvirkningsarbeid, redusert innsats i første linje og redusert direkte støtte til stater og lokalsamfunn, mindre kapasitet til innsats i kriser.

UNAIDS gjør videre en svært viktig innsats opp mot marginaliserte grupper, slik som sexarbeidere, injiserende rusbrukere og LHBTQ+-personer som i mange av landene der hiv er høyendemisk er svært utsatt. UNAIDS gjør i forbindelse med sitt arbeid med hiv, en innsats for å støtte opp om LHBTQ+-personer er viktig, ikke bare i Uganda, som har vedtatt en svært problematisk anti-homo-lov, men også blant annet i Kenya, Tanzania, Malawi og Etiopia, der denne gruppen møtes både med blant annet skjerpede straffer og fysiske angrep.

HivNorge er glad for at Norge vil videreføre bidraget til «Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria», med 2 000 millioner kroner i perioden 2023-2025, romertall VI, punkt 4.  Arbeidet som gjøres av Det globale fondet» er viktig og Det globale fondet er selvfølgelig en viktig samarbeidspartner for UNAIDS, og vi anbefaler ikke at en økning til UNAIDS dekkes inn her, men at komiteen finner inndekning i sekkepost 70.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.