Celler og vev

Vi håper departementet sørger for at lovverket gir hivpositive muligheter til at de kan bli foreldre skriver HivNorge i en høringsuttalelse til ny forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

HivNorge er en interesseorganisasjon som ivaretar hivpositives og aidssykes rettigheter og interesser i samfunnet, samt at vi fungerer som talerør for organisasjonens enkeltmedlemmer. Høringsnotatet i detalj angår ikke et område hvor HivNorge er aktivt involvert. Forslaget til ny forskrift berører imidlertid viktige prinsipielle spørsmål for mennesker som lever med hiv. Det er primært disse vi ønsker å henlede oppmerksomheten til.

Til § 21 Partnerdonasjon av sædceller

Først og fremst må påpekes at vi er positive til at forslaget til bestemmelsen i siste ledd stadfester at «positive testresultater ikke er til hinder for partnerdonasjon». Dersom paret som ønsker partnerdonasjon er et positiv negativt par fordrer imidlertid bestemmelsen at det gjøres en endring av bioteknologiloven. Dersom mannen er den positive må det åpnes for vask av mannens sæd og dersom kvinnen er den positive må man tilby assistert befruktning, slik at hennes mann ikke utsettes for smittefare.

Vi håper, på det sterkeste, at departementet benytter denne anledningen til å sørge for at vårt lovverk gir rettigheter til hivpositive som muliggjør at de kan bli foreldre. Hivpositive kan med dagens medisiner leve «normale» og fullverdige liv. Det å stifte familie blir for mennesker som lever med hiv, på lik linje med andre, et viktig aspekt ved det å leve. Det er mange år siden Danmark valgte å tilby assistert befruktning for hivpositive. I Norge har spørsmålet stått på agendaen i flere år.

Ved å tilby sædvask er det ingen fare for at barnet eller partner skal smittes. Ved assistert befruktning av kvinnen vil ikke hennes partner utsettes for smitterisiko og med dagens medisinske oppfølging er det heller ingen fare for at barnet skal smittes i løpet av svangerskapet. Fødselen er det eneste tidspunkt hvor smitte kan overføres fra mor til barn, men dette har vi tilstrekkelig kunnskap til å unngå.

Vi gjentar vår sterke oppfordring om å endre Bioteknologiloven slik at forslaget til § 21 kan stå uforandret uten å komme i konflikt med øvrig lovverk.

Ttil § 15 Eksklusjonskriterier

I utkastet til § 15 litre e) står det at en donor skal utelukkes dersom det er «… påvist at donor har hatt eller har risiko for smitte med hiv…». HivNorges har erfart at det er liten kunnskap om hvilke situasjoner som innebærer en risiko for smitte av hiv. Dette kan synliggjøres med at man inntil i fjor var utelukket som blodgiver dersom man «delte husvær» med en hivpositiv. Hvilken relasjon man hadde til den positive man bodde med var ikke av betydning for vurderingen.

Det er viktig at «risikovurderingen» som ligger i utkastets § 15 konkretiseres slik at Departementet er klare på hvilke situasjoner man mener innebærer en risiko for smitte. Dette er den eneste måten man kan sikre lik praksis.

Les også

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.