Bedre helhetlig behandling

Det er gjennomført et fagutviklingsprosjekt i regi av spesialrådgiver Berge-Andreas Steinsvåg, ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS). Studien viser at blant de rundt 1600 hivpositive pasientene ved OUS, kan det være omlag 200 som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

labelEmner:

Under prosjektet kom det frem at flere i denne gruppen også kan ha utfordringer med å følge anbefalt medisinering. Prosjektet har blitt gjennomført på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk og har hatt som mål å se på ”psykososial bistand til pasienter med hivdiagnose”.

Noen av pasientene har alvorlige sosiale utfordringer som for eksempel med å skaffe seg permanent bolig, på arbeidsmarkedet, med sosialt nettverk og økonomi.  I tillegg har mange i gruppen helseutfordringer relatert til rusavhengighet og/eller psykisk helse. Disse kan ha stor nytte av særskilt psykososial oppfølging.

Det er viktig å få til et samarbeid internt på sykehusene mellom avdelinger slik at denne pasientgruppen får den oppfølgingen og helhetlige behandlingen de trenger – og har krav på. HivNorge mener helseforetakene må styrke oppfølgingen og behandlingen av hivpositive pasienter med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Helseforetakene må sørge for at samarbeidet mellom avdelingene setter disse pasientene i sentrum for oppfølgingen de får, uansett om det er hiv, rus eller psykiatri. Sykehusene, frivillig sektor og kommunene må også utvikle og styrke sine tilbud. 

Tilbud om oppfølging utover den medisinske er også viktig. For å sikre dette arbeidet er det avgjørende at frivillige aktører og brukerorganisasjoner med kompetanse på området kommer inn i oppfølgingsarbeidet. HivNorge er i dialog med ulike aktører for å se på muligheten for å utvikle og iverksette slike tiltak. Vi ser for oss at flere aktører og brukerorganisasjoner innenfor både hivfeltet og rusfeltet vil ha en sentral rolle her.

HivNorge er i dialog med Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet og Infeksjonsmedisinsk poliklinikk for å se på mulig modell for å starte en helhetlig behandling og oppfølging av hivpositive pasienter som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette vil igjen kunne være aktuelt for alle større sykehus.

For å sikre en modell som kan settes ut i praksis, er det behov for ytterligere utredninger og mer kunnskap om behovet, metodikk og modeller for oppfølging. For eksempel har prosjekter som Rop Tøyen og andre ambulante team hatt gode erfaringer med å utvide de tradisjonelle behandlingsarenaene ved at helsepersonell reiser ut til pasientene og møter dem der hvor de er, som blant annet på kafeer, hjemme, på turer, treningssentre osv. Dette viser at det kan være hensiktsmessig å utfordre og utvide grensene for ordinær sykehusbehandling og styrke samarbeidet mellom sykehus, kommune, bydeler og frivillige/ideelle organisasjoner.

Prosjektets målsetting er at hivpositive som har utfordringer innen rus eller psykisk helse ,skal få en bedre helhetlig behandling og ivaretakelse. Dette bør utredes ytterligere, og en prosjektskisse for utvikling av et slikt tilbud ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS) og oppfølging utenfor sykehuset er utviklet i samarbeid med ansatte på Klinikk psykisk helse og avhengighet ved OUS.  HivNorge har søkt midler fra Helsedirektoratet for å kunne komme i gang med dette viktige arbeidet snarest mulig. Dette avklares i løpet av våren 2015.

Les også

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.

schedule25.09.2023

→ Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.